Polityka prywatności | RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest – Sensonics Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 9. Dane osobowe Klientów zbieramy w momencie, gdy korzystają z naszych usług lub zawierają z nami umowy handlowe.

Gromadzenie danych​

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Przekazywanie danych

Sensonics Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
   • podmiotom, z którymi Sensonics Sp. z o. o. ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Sensonics Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Sensonics Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Sensonics Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Sensonics Sp. z o.o. Może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Sensonics Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Sensonics Sp. z o.o.,
   • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Bezpieczeństwo

Sensonics Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą SENSONICS sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 9 43-400 Cieszyn biuro handlowe: ul. T. A. Wendy 10B 70-655 Szczecin www.sensonics.pl REGON: 364179014, NIP: 5482673182, KRS: 0000612124 przechowywane przez Sensonics Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Sensonics Sp. z o.o..

Ochrona danych

Ponadto, macie Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Sensonics Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Sensonics Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Sensonics Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Sensonics Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Sensonics Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Sensonics Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Sensonics Sp. z o.o. Może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z biurem firmy Sensonics Sp. z o.o. tel. +48 33 858 32 49 lub pod adresem e-mail sekretariat@sensonics.pl
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?